Thig fear tagair bho dheas
Mar eun bho phreas
Fasaidh e mar luibh
'S sgaoilidh e mar shiol
'S cuiridh e teine ri Ardois.


Coinneach Odhar

Back

Translation